Wg „Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych” (art. 10 a.1.), celem prowadzonej przez WTZ

działalności jest pozyskanie lub przywracanie osobom

niepełnosprawnym umiejętności niezbędnych do podjęcia

zatrudnienia.