Instruktor terapii zajęciowej pracowni umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego  :

Justyna Kirylczuk

Pracownia umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego zajmuje się przygotowaniem

uczestników do życia w społeczeństwie. Zajęcia w pracowni dotyczą kształtowania umiejętności

radzenia sobie z emocjami, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, korzystania z różnych

miejsc użyteczności publicznej, organizacji wolnego czasu, kształtowania poczucia własnej

wartości i odpowiedzialności. Kształtowana jest umiejętność współpracy w grupie oraz pracy

indywidualnej. Uczestnicy kształtują nawyki prozdrowotne oraz uczą się korzystać z numerów

alarmowych. W pracowni prowadzony jest trening gospodarowania środkami finansowymi. Ponadto

kształtowane są umiejętności poruszania się poza placówką oraz przestrzeganie zasad

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego prowadzone są dwa dni w tygodniu. Określane są

potrzeby uczestników związane z życiem zawodowym oraz źródła ich satysfakcji. Uczestnicy

razem z doradcą zawodowym planują  karierę zawodową oraz poznają stanowiska na rynku pracy.

W pracowni również prowadzony jest trening higieny osobistej oraz zajęcia z rękodzieła.

Tworzone są kartki świąteczne i okolicznościowe oraz przedmioty z quillingu. Uczestnicy

czerpią papier oraz wyklejają formy styropianowe ziarnami kawy.

Justyna Kirylczuk