Trening ekonomiczny w WTZ F.P.D.N. im. Matki Teresy z Kalkuty

 

 1. W ramach prowadzonego procesu rehabilitacji Uczestników Warsztatu, w zakresie realizacji indywidualnego programu rehabilitacji Uczestnik prowadzi trening ekonomiczny.
 2. Trening ekonomiczny odbywa się w trakcie trwania zajęć terapeutycznych w formie bezgotówkowej i w postaci środków finansowych otrzymanych przez Uczestnika.
 3. Środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego mogą być przyznane przez Radę Programową WTZ uczestnikom, którzy potrafią wskazać i realizować swoje potrzeby przy pomocy tych środków.
 4. Maksymalna wysokość wyżej wymienionych środków ustalana jest zarządzeniem Kierownika WTZ i nie może przekroczyć 20% najniższego wynagrodzenia pracownika według kodeksu.
 5. Miesięczna wysokość środków finansowych do treningu ekonomicznego dla uczestnika objętego treningiem ekonomicznym naliczana jest na podstawie zał. 2 do Regulaminu Organizacyjnego WTZ.
 6. Środki finansowe do treningu ekonomicznego uczestnik wydatkuje przede wszystkim na realizację swoich potrzeb związanych z realizacją przez niego IPR w WTZ.
 7. Do 5 dnia rozpoczynającego miesiąc Uczestnik otrzymujący środki finansowe w ramach treningu ekonomicznego jest zobowiązany przygotować plan wydatków na dany miesiąc.
 8. Wypłata środków finansowych do treningu ekonomicznego odbywać się będzie w ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne. Ich otrzymanie Uczestnik potwierdzi pisemnie na liście wypłat środków do treningu ekonomicznego. W przypadku nieobecności Uczestnika, środki finansowe może pobrać opiekujący się instruktor terapii za potwierdzeniem pisemnym na liście wypłat. W przypadku, uczestników którzy nie są w stanie pisemnie potwierdzić na liście wypłat otrzymania środków do treningu ekonomicznego, potwierdza je instruktor terapii.
 9. Wypłacone środki finansowe są deponowane u prowadzącego instruktora terapii i przechowywane w metalowej kasecie w pracowni.
 10. Wpływy i wydatki środków do treningu ekonomicznego Uczestnik odzwierciedla w systematycznie prowadzonym przez siebie lub przy pomocy opiekującego się instruktora terapii „Rejestrze wpływów i wydatków środków do treningu ekonomicznego” potwierdzając swoim podpisem dokonanie każdego zdarzenia finansowego. W przypadku uczestników, którzy nie są w stanie pisemnie potwierdzić zdarzeń finansowych zapisanych w „ Rejestrze wpływów i wydatków środków do treningu ekonomicznego” , potwierdza je instruktor terapii.
 11. Za zgodność środków finansowych / przechowywanych w metalowej kasecie/ z Rejestrem wpływów i wydatków- odpowiada opiekujący się instruktor terapii.
 12. Okresowej kontroli zgodności środków finansowych z Rejestrem wpływów i wydatków dokonuje Kierownik WTZ lub pracownik administracyjny.
 13. Niewykorzystane środki finansowe w rocznym preliminarzu kosztów działalności WTZ w pozycji „ środki finansowe do treningu ekonomicznego”  mogą zostać przeznaczone na :

     – dodatkową wypłatę środków do treningu ekonomicznego

      –  nagrody finansowe

      – inne dotyczące Uczestników / np. prezenty, wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe itd./