Stowarzyszenie „Sprawniejsi” realizuje zadanie publiczne z zakresu OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019. Ważna informacja dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad :
1) Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji
2) Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Każdy zainteresowany do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego proszony jest o kontakt z MOPS w Elblągu. http://mops.elblag.pl/index.php…
Osoby uprawnione po otrzymaniu skierowania zapraszamy do osobistego kontaktu telefonicznego wskazanego w skierowaniu , otrzymanym w MOPS w celu indywidualnego umówienia dogodnego terminu i godziny porady.